Medisch Farmaceutisch Overleg

Wat is een Medisch Farmaceutisch Overleg?

In essentie is het Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO) een overleg tussen artsen en apothekers, waarbij wordt uitgegaan van een verbetering van het medicatiebeleid. Het MFO staat ook open voor andere zorgverleners (bv. verpleegkundigen). Het koninklijk besluit vermeldt: “Het medisch-farmaceutisch overleg heeft als belangrijkste doel het verbeteren van de zorg, geleverd aan de patiënt, door het op elkaar afstemmen van de respectievelijke rol van artsen en apothekers inzake het rationeel voorschrijven, het afleveren en het veilig gebruiken van geneesmiddelen. Die bespreking handelt vooral over de problemen in de praktijk en over mogelijke oplossingen. Tijdens het overleg worden, zoveel als mogelijk, aanbevelingen aangenomen om de voorgestelde oplossing toe te passen.” 

Het gaat dus over een vergadering met een kleine groep artsen, apothekers en eventueel andere zorgverleners, waarbij het onderwerp gerelateerd is aan medicatie en patiëntenzorg. Tijdens het overleg worden knelpunten aangehaald en wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen. Wanneer de deelnemers samen tot een mogelijke oplossing zijn gekomen, is het belangrijk dat er ook afspraken worden gemaakt over de implementatie ervan. Het is immers de bedoeling dat de voorstellen zoveel mogelijk worden omgezet in de praktijk, om ook daadwerkelijk een verbetering van het medicatiebeheer te verkrijgen. 

Wil je een MFO organiseren in je regio?

Wij brengen je in contact met andere partners.

Vraag het kwaliteitsbevorderend programma aan.